Opći uvjeti prodaje

Opći uvjeti prodaje

Na temelju članka 22. stavka 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN 96/03) i članka 24. stavka 1. i 2. Pravilnika o distribuciji plina (NN 104/01 i 97/03), direktor Plinare d.o.o. Pula donosi

OPĆE UVJETE
prodaje plina iz distributivne mreže

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim općim uvjetima prodaje plina iz distributivne mreže (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju se uvjeti korištenja javne usluge prodaje plina iz distributivne mreže, te odnosi između trgovca koji pruža uslugu (u daljnjem tekstu: distributer plina) i potrošača (u daljnjem tekstu: kupac plina) na distribucijskom području distributera plina.

Članak 2.
Distributer plina je Plinara d.o.o. Pula na čiji se plinski distribucijski sustav priključuje novi kupac plina, odnosno na čiji je plinski distribucijski sustav već priključen postojeći kupac plina.

Članak 3.
Distribucijsko područje distributera plina je područje Grada Pule i dio područja općine Medulin u naselju Pješčana uvala.

Članak 4.
Plin kojeg distributer plina prodaje kupcima plina na je području Grada Pule i dijelu područja općine Medulin u naselju Pješčana uvala je gradski plin. Plin kojeg distributer plina prodaje kupcima plina na području Grada Pule u dijelu industrijske zone Šijana je ispareni plin (UNP).

Članak 5.
Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima imaju značenja utvrđena Pravilnikom o distribuciji plina (NN 104/01 i 97/03) i Zakonom o tržištu plina (NN 68/01).

II. PRAVA I OBVEZE DISTRIBUTERA PLINA

Članak 6.
1. Distributer plina je obvezan kupcima plina koji su uredno priključeni na plinski distribucijski sustav trajno, kontinuirano i nesmetano isporučivati plin, a priključenjem novih kupaca na distribucijski sustav plinovoda ne smije se narušiti kvaliteta opskrbe postojećih kupaca.
2. Točkom isporuke plina kupcu smatra se mjesto na izlazu iz plinomjera.
3. Distributer plina može preuzeti građenje i održavanje unutarnjih instalacija za potrebe kupaca i u tu svrhu treba imati stručno osposobljene radnike.

Članak 7.
1. Distributer plina je odgovoran za održavanje distribucijskog sustava i dužan je radove održavanja, popravaka i rekonstrukcije distribucijskog plinskog sustava izvoditi tako da se smanjenje ili prekid isporuke plina svede na najkraće vrijeme.
2. Distributer plina ima pravo obustaviti isporuku plina i naplatiti od kupca sve troškove skidanja plinomjera i ponovnog priključenja u sljedećim slučajevima:
a) kad su unutarnje instalacije ili trošila priključeni na plinovodni sustav protivno propisima i tehničkim uvjetima;
b) kod kvara na unutarnjim plinskim instalacijama, kad nije moguće izvršiti popravak;
c) kad kupac ne izvrši rekonstrukciju ili zamjenu unutarnjih instalacija ili trošila, iako je od strane distributera plina upozoren da je to potrebno, a postoji opasnost za sigurnost ljudi i imovine;
d) ako je instalirana snaga trošila veća od dozvoljene snage priključenja odobrene od distributera plina;
e) kad kupac nije platio dvije jednomjesečne obveze, odnosno dospjelu obvezu prema konačnom obračunu za potrošeni plin;
f) kad kupac nije izmirio preuzete obveze prema ugovoru o priključenju građevine na sustav opskrbe plinom i ugovoru za izvođenje distribucijskog sustava plinovoda;
g) kad se utvrdi nedostatak ili oštećenje plombe odnosno plinomjera, ili oštećenja drugih unutarnjih instalacija ili dimovodnih kanala;
h) kad kupac onemogući pristup ovlaštenim radnicima distributera plina do kućnog priključka i unutarnjih instalacija u svrhu pregleda i ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti;
i) kad korisnik na kućnom priključku ili nedozvoljenoj blizini (sigurnosni razmak) izvodi radove ili izgradi objekt ili postavi visoke nasade neposredno uz kućni priključak.
3. Distributer plina je dužan vršiti zamjenu plinomjera zbog periodičnog pregleda i obavljati redovitu kontrolu sukladno propisima o mjeriteljstvu.
Ako kupac onemogući skidanje plinomjera distributer plina ima pravo odvojiti kućni priključak od plinovodnog sustava.

Članak 8.
Distributer plina mora:
1. osigurati zaštitu od požara i eksplozije na distribucijskom sustavu plinovoda;
2. osigurati neprekidno dežurstvo radnika potrebne stručne spreme radi sprječavanja nekontroliranog izlaska plina i otklanjanja neposredne opasnosti;
3. prilikom zamjene plinomjera izvršiti pregled ispravnosti i nepropusnosti unutarnjih instalacija kupca, na trošak kupca plina; 4. očitavati plinomjer, fakturirati isporuke plina i naplaćivati potraživanja.
5. dostaviti kupcu plina pisani odgovor na primljenu reklamaciju putem Povjerenstva za reklamacije potrošača, sukladno članku 22. stavka 5. Zakona o potrošačima (NN 96/03)
6. na prikladan način obavijestiti kupca plina o početku trajanja prekida ili ograničenja isporuke plina ako do prekida ili ograničenja u isporuci dođe zbog više sile ili drugih izuzetnih okolnosti. Iznimno distributer plina može, bez prethodne najave, privremeno ograničiti ili prekinuti isporuku plina kupcu plina, ukoliko to zahtijevaju pogonski uvjeti, kvarovi na postrojenju ili preopterećenje postrojenja.

Članak 9.
1. Distributer plina ne snosi odgovornost ako nastupi nemogućnost isporuke plina ili smanjenje količina plina koji se isporučuje zbog više sile ili ako dođe do prekida u isporuci plina odnosno sirovine za proizvodnju plina (u daljnjem tekstu: sirovine) od strane dobavljača plina ili zbog zabrane uvoza sirovine ili ekonomskih mjera propisanih zakonom ili uredbom Vlade Republike Hrvatske ili zbog drugih izuzetnih okolnosti.
2. Odgovornosti zbog nemogućnosti ili smanjenja isporuke plina nije oslobođen distributer plina ako mu je dobavljač plina prestao isporučivati sirovinu ili smanjio količinu isporučene sirovine zbog neplaćanja sirovine. I u ovom slučaju ne postoji odgovornost distributera plina prema kupcima plina koji ne izvršavaju svoje obaveze u pogledu plaćanja plina koji im je isporučen.

III. PRAVA I OBVEZE KUPCA PLINA

Članak 10.
1. Kupci plina su fizičke osobe (vlasnici stambenih i poslovnih objekata) i pravne osobe koje s distributerom plina sklope ugovor o kupnji plina.
2. Kupci plina svoje stambene i poslovne objekte priključuju na plinovode na način i pod uvjetima koje, u skladu s odlukom jedinice lokalne samouprave, određuje distributer plina i dužni su distributeru plina osigurati pravo služnosti zemljišta i objekata za polaganje i održavanje priključka.

Članak 11.
1. Kupac plina koji se želi priključiti na distribucijski sustav plinovoda dužan je radi utvrđivanja tehničko-tehnoloških uvjeta za priključenje dostaviti distributeru plina podatke o namjeni objekata, položajnom nacrtu objekta, namjeni korištenja plina i potrebnim količinama plina radi ishođenja uvjeta priključenja.
2. Distributer plina dužan je podnositelju zahtjeva dostaviti uvjete priključenja najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 12.
1. Kupac plina je dužan plinske instalacije izgraditi odnosno postaviti sukladno uvjetima priključenja iz članka 11. ovih Općih uvjeta.
2. Kupac plina ne smije oštećivati obilježja i plombe plinomjera i spojeva plinomjera koje je postavio distributer plina.
3. Kupac plina je obavezan izgradnju i održavanje plinskih instalacija povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj i ovlaštenoj za obavljanje ovih radova, a može ih povjeriti i distributeru plina.
4. Kupac plina ne smije vršiti izmjene na unutarnjim plinskim instalacijama niti povećati odobrenu potrošnju plina bez suglasnosti distributera plina.

Članak 13.
1. Kupac plina je obavezan distributeru plaćati potrošnju plina u vremenskim razmacima koje odredi distributer plina, a u slučaju zakašnjenja s plaćanjem dužan je platiti i zatezne kamate, a pod uvjetima određenim ovim Općim uvjetima distributer plina može kupcu koji ne plati dospjele račune izvršiti prekid opskrbe plinom.
2. U slučaju iz stavka 1. ovog članka kupac plina kome je izvršen prekid opskrbe plinom, nakon podmirenja zaostalih dugovanja i zateznih kamata ima pravo od distributera zatražiti ponovnu opskrbu plinom, a distributeru plina pripada pravo na naknadu troškova za ponovno uspostavljanje opskrbe plinom.

Članak 14.
Kupac je dužan radnicima distributera plina omogućiti pristup na svoje zemljište i u svoje objekte kada je to potrebno radi očitanja potrošnje plina, ispitivanja priključka, uređaja i instalacija, te radi skidanja plinomjera u skladu s člankom 7. stavak 2. ovih Općih uvjeta

Članak 15.
Kupac plina ima pravo zahtijevati posebnu kontrolu ispravnosti plinomjera, koju distributer plina mora obaviti u ovlaštenom laboratoriju, pri čemu trošak kontrole snosi kupac ako se ustanovi da je plinomjer ispravan, a distributer plina ako se uspostavi da je plinomjer neispravan.

Članak 16.
Kupac plina može pismenim putem otkazati korištenje plina. U tom slučaju distributer plina skida i pohranjuje plinomjer do njegove eventualne ponovne montaže, a kupac plina plaća troškove demontaže, ispitivanja plinomjera i njegove ponovne montaže.

IV. OBRAČUN I PLAĆANJE PLINA

Članak 17.
Potrošnja plina utvrđuje se temeljem očitanja plinomjera, a izražena je u jediničnom iznosu m3 (metar kubični).

Članak 18.
Cijena plina je promjenljiva i utvrđuje se važećim cjenikom distributera plina. Cjenik distributera plina distributer plina će objaviti u službenom glasilu jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave na čijem području obavlja djelatnost distribucije plina.

Članak 19.
Kupci plina - fizičke osobe, plaćaju potrošnju plina putem akontacijskih rata koje odredi distributer plina. Konačni obračun isporučene količine plina vrši se na temelju očitane potrošnje plina na plinomjeru. Na temelju konačnog obračuna, distributer plina izdaje kupcu plina račun za potrošnju plina.

Članak 20.
Kupci plina - pravne osobe, plaćaju potrošnju plina na temelju očitane potrošnje plina na plinomjeru. Distributer plina će ispostaviti kupcu plina račun za potrošnju plina u roku od 8 (osam) dana. Račun za potrošnju plina plativ je datumom dospijeća. Radi osiguranja naplate tražbine iz stavka 1. ovog članka, kupac plina se obvezuje izdati i predati distributeru plina instrumente osiguranja plaćanja koje odredi distributer plina.

Članak 21.
Ukoliko kupac plina ne plati račun za potrošnju plina o dospijeću, distributer plina će na dospjele tražbine obračunati zakonsku zateznu kamatu po stopi propisanoj Uredbom o visini stope zatezne kamate, te može pokrenuti postupak prisilne naplate dospjelih potraživanja.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja a objavljuju se u službenom glasilu jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave na čijem području obavlja djelatnost distribucije plina.

Pula, 18.ožujka 2004.

Direktor PLINARA d.o.o. Pula
Dean Kocijančić, dipl.ing., v.r.