Sigurnost

Sigurnost

Naputak za sigurno korištenje plina

Uvijek poštujte navedena osnovna sigurnosna pravila:

Redovito (svake godine) održavajte i pregledavajte svoj plinski aparat. U slučaju kvara plinskog aparata zatražite pomoć isključivo stručno tehnički osposobljenog servisera.

Preporučujemo da plinsku instalaciju u vašem stambenom prostoru jednom godišnje sami vizualno provjerite. Ukoliko uočite bilo koji nedostatak, svakako bi trebalo uočeni nedostatak otkloniti, što povjerite stručno tehnički osposobljenim plinoinstalaterima.

Redovito omogućite (najmanje jednom godišnje) čišćenje dimnjaka, ventilacijskih kanala i priključnih dimovodnih cijevi kao i povrat dimnih plinova u prostoriju. Sve te radnje kao i mjerenje i analizu dimnih plinova povjerite ovlaštenom područnom dimnjačaru. Posebno želimo istaknuti, da ugrađena PVC ili aluminijska stolarija, uporaba kuhinjske nape ili bilo kakvih drugih ventilatora utječe na rad aparata spojenog u dimnjak, te u takvim slučajevima postoji mogućnost povrata dimnih plinova (CO i dr.) u prostoriju što može uzrokovati ozbiljne posljedice za vaše zdravlje!

Kada govorimo o sigurnosti, također Vam želimo skrenuti pozornost, da se svaka naknadna preinaka plinske instalacije (uključivo aparate, dimovode ili ventilacije) te ugradnja napa, ventilatora, sušilica, može vršiti isključivo uz prethodno savjetovanje sa stručno tehnički osposobljenim osobama i uz odobrenje Plinare d.o.o. Pula.

Miris plina

Sigurnosni postrupci kada se osjeti miris plina

1. Odmah ugasiti plamen
2. Odmah otvoriti prozore i vrata, te provjetriti prostoriju
3. Odmah isključiti dovod plina (zatvoriti glavnu plinsku slavinu u plinskom ormariću ili kod plinomjera)
4. Ne uključivati električne uređaje
5. Ne uključivati električnu sklopku
6. Ne izvlačiti električni utikač
7. Ne koristiti telefon u prostoriji
8. Obavijestiti dežurnu službu plinare uporabom telefona izvan ugroženog prostora

Unutarnje plinske instalacije

Ispitivanje postojećih unutarnjih plinskih instalacija nužno je zbog same sigurnosti korisnika.

Rokovi za ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti postojećih unutarnjih plinskih instalacija su sljedeći:

  • Objekt za stanovanje – najmanje jednom u 10 godina (obično prilikom zamjene plinomjera)
  • Pravne i fizičke osobe koje koriste plin za zagrijavanje radnih prostora ili tehnološkom procesu - najmanje jednom u 5 godina
  • Zgrade u kojima postoji kotlovnica - jednom godišnje

Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti postojećih unutarnjih plinskih instalacija obavlja Plinara, dok popravke i preinake plinske instalacije obavljaju ovlašteni izvoditelji plinskih instalacija i ovlašteni serviseri.
Uz zapisnik o ispitivanju plinske instalacije, koji izdaje Plinara, potrebno je imati i pozitivan atest ovlaštenog dimnjačara o ispravnosti dimnjaka te potvrdu ovlaštenog servisera o servisiranoj plinskoj napravi.
Nakon servisiranja plinske naprave serviser je dužan korisniku izdati potvrdu o obavljenom servisu.

Plinska trošila

Plinskim trošilima smatraju se plinski štednjaci, plinski bojleri, plinske peći i klima uređaji koji koriste plin kao energent. Servisiranje plinskih trošila vrši ovlašteni plinoserviser.

Plinska trošila za široku potrošnju većinom je potrebno servisirati svake godine prije sezone grijanja, ili prema uputi proizvođača naprave.
Informacije o ovlaštenim servisima mogu se dobiti u Plinari ili kod zastupnika pojedinih proizvođača plinskih trošila.