Priključenja i usluge

Priključenja i usluge

Zahtjev za priključenje građevine na sustav opskrbe plinom grada Pule ispunjava se i predaje na adresi Plinare:

PLINARA d.o.o., Industrijska 17, 52100 PULA

Zahtjevu se prilaže slijedeća dokumentacija:

  • Valjani dokaz o pravu vlasništva na građevini
  • Kopija katastarskog plana (stari i novi premjer)
  • Preslik osobne iskaznice (za fizičke osobe)
  • Izvadak iz sudskog registra / obrtnica / rješenje o obavljanju upisanih djelatnosti (za pravne osobe)

Zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta za nove potrošače u gradu Puli predaje se na adresi Plinara d.o.o., Industrijska 17 u Puli. 

Zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta za nove potrošače u gradovima Umag, Poreč i Rovinj predaje se u ispostavi Plinare u navedenim gradovima.

Zahtjev za uslugom (zamjena plinomjera, servis trošila, kontrola plinske instalacije …) se ispunjava i predaje na adresi Plinare:

PLINARA d.o.o., Industrijska 17, 52100 PULA