Opći ugovorni uvjeti opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo u obvezi javne usluge

Opći ugovorni uvjeti opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo u obvezi javne usluge

1. UVODNE ODREDBE

Na temelju odredaba važećeg Zakona o tržištu plinom (u nastavku: Zakon) i važećih Općih uvjeta opskrbe plinom (u nastavku: Opći uvjeti), Plinara d.o.o. Pula, Industrijska 17, OIB: 18436964560, MBS 040131181 kao Opskrbljivač u obvezi javne usluge (u nastavku: Opskrbljivač), objavljuje Opće ugovorne uvjete opskrbe plinom (u nastavku: Uvjeti) za Kupca iz kategorije kućanstvo koji koristi opskrbu plinom u obvezi javne usluge (u nastavku: Kupac). Ovi Uvjeti sastavni su dio Ugovora o opskrbi plinom u obvezi javne usluge (u nastavku Ugovor). Ovim Uvjetima uređuju se međusobni ugovorni odnosi između Opskrbljivača plinom i Kupca, uvjeti za sklapanje i sadržaj Ugovora, obveze i odgovornost Opskrbljivača i Kupca, izmjene ugovornih uvjeta, prestanak i raskid Ugovora, promjene na strani Kupca, uvjeti obračuna i naplate isporučenog plina, nepodmirivanje obveza za isporučeni plin, obustava isporuke plina i nastavak isporuke plina, mjere zaštite Kupaca, promjena Opskrbljivača plinom, rješavanje prigovora Kupaca, kvaliteta opskrbe plinom, zaštita osobnih podataka Kupaca.

2. UGOVOR O OPSKRBI PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE

Ugovor sklapa Opskrbljivač i Kupac koji koristi opskrbu plinom u obvezi javne usluge. Ako Kupac nije ujedno i vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline za koju sklapa Ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge, Ugovor može sklopiti isključivo uz suglasnost vlasnika građevine ili samostalne uporabne cjeline. Kupac koji koristi opskrbu plinom u obvezi javne usluge može za pojedino obračunsko mjerno mjesto sklopiti Ugovor samo sa jednim opskrbljivačem. Cijena plina u Ugovoru jednaka je iznosima tarifnih stavki utvrđenih na temelju metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu opskrbu plinom. Cijena nestandardnih usluga u Ugovoru jednaka je cijenama utvrđenim na temelju metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za javnu opskrbu plinom. Opskrbljivač je dužan tipski ugovor o opskrbi plinom javno objaviti na svojim mrežnim stranicama. Sklapanjem Ugovora Ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja Ugovora u cijelosti prihvaćaju odredbe Općih uvjeta, odredbe ovih Uvjeta, Zakona o tržištu plina, Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, Mrežnih pravila transportnog sustava, Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina, Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina, Pravila o organizaciji tržišta plina, Odluke o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina te cjenika nestandardnih usluga Opskrbljivača. Ugovor o opskrbi u obvezi javne usluge sklapa se na neodređeno vrijeme. U svrhu realizacije Ugovora Kupac je dužan dostaviti Opskrbljivaču sljedeće osobne podatke: ime i prezime, adresu, OIB, te kontaktne podatke Kupca. Opskrbljivač je dužan prije sklapanja Ugovora upoznati Kupca sa svim uvjetima sklapanja Ugovora.

3. IZMJENE UGOVORNIH UVJETA

Opskrbljivač je dužan obavijestiti Kupca o svakoj promjeni uvjeta Ugovora, osim u slučaju promjene dijela cijene koji se regulira, u roku od 30 dana prije početka njihove primjene. Opskrbljivač će Kupca o promjeni obavijestiti pisanim putem. Kupac ima pravo na raskid Ugovora u roku od 14 dana od primitka pisane obavijesti, ukoliko su novi uvjeti nepovoljniji od uvjeta pod kojima je Ugovor sklopljen.

4. PRESTANAK UGOVORA O OPSKRBI

Ugovor o opskrbi plinom prestaje u slučaju smrti fizičke osobe, prestanka pravne osobe, raskida ugovora o opskrbi plinom ili nastupa drugih okolnosti za prestanak Ugovora. Opskrbljivač plinom dužan je odmah nakon saznanja o prestanku Ugovora o tome obavijestiti operatora plinskog sustava ili organizatora zatvorenog distribucijskog sustava te naložiti obustavu isporuke plina, a operator plinskog sustava dužan je obustaviti isporuku plina Kupcu prema zahtjevu Opskrbljivača.

5. PROMJENE NA STRANI KUPCA

Kupac je dužan u roku od 30 dana obavijestiti Opskrbljivača o promjeni vlasništva građevine ili samostalne uporabne cjeline, uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva, te dostaviti Opskrbljivaču plinom očitanje stanja plinomjera koje su suglasno utvrdili dotadašnji i novi vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline. Kupac može na određeno vrijeme, uz pristanak Opskrbljivača plinom, prenijeti na treću osobu svoj Ugovor. Opskrbljivač plinom može dati pristanak na takav prijenos uz ispunjenje uvjeta određenih Općim uvjetima. U slučaju smrti fizičke osobe ili prestanka pravne osobe, fizička ili pravna osoba pravni sljednik koja je u posjedu građevine ili samostalne uporabne cjeline dužna je u roku od 60 dana od dana smrti fizičke osobe ili prestanka pravne osobe obavijestiti o tome Opskrbljivača plinom. Opskrbljivač plinom može iznimno nastaviti opskrbu plinom fizičke ili pravne osobe koja je u posjedu građevine ili samostalne uporabne cjeline do saznanja za novog vlasnika, uz uvjet urednog podmirivanja svih novčanih obveza.

6. OBRAČUN I NAPLATA ISPORUČENOG PLINA

Obračun isporučenog plina obavlja Opskrbljivač plinom na temelju potrošnje plina u obračunskom razdoblju, cijene plina, naknada i ostalih davanja propisanih posebnim propisima, te krajnjem kupcu ispostavlja račun za isporučeni plin. Operator plinskog sustava i organizator zatvorenog distribucijskog sustava podatke o potrošnji plina utvrđuje na temelju očitanja, procjene potrošnje prema odgovarajućem prethodnom obračunskom razdoblju potrošnje plina ili prema podacima zaprimljenim od strane Kupca. Opskrbljivač ima pravo procijeniti potrošnju plina za obračunsko razdoblje na temelju povijesne potrošnje samo u slučaju ako operator plinskog sustava ili organizator zatvorenog distribucijskog sustava ne dostavi podatke o potrošnji do 20. dana u narednom mjesecu za Kupce koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom. Račun za isporučeni plin ispostavlja se po isteku obračunskog razdoblja koje iznosi tri mjeseca. Opskrbljivač u obvezi javne usluge dužan je račun za isporučeni plin ispostaviti Kupcu sa zadnjim danom obračunskog razdoblja i to u roku od sedam dana od zaprimanja podataka o potrošnji plina, s rokom dospijeća od najmanje deset dana od dana ispostavljanja računa. Opskrbljivač plinom dužan je na primjeren način javno objavljivati uvjete obračuna i naplate isporučenog plina, vezano uz dio cijene plina koji se regulira, odnosno iznos promjenjivih tarifnih stavki i cijena nestandardnih usluga. Opskrbljivač plinom dužan je javno objavljivati informacije o promjeni uvjeta obračuna i naplate isporučenog plina, vezano uz dio cijene koji se regulira, odnosno o promjeni iznosa tarifnih stavki i cijena nestandardnih usluga, najkasnije sedam dana prije njihovog stupanja na snagu.

7. NEPODMIRIVANJE OBVEZA ZA ISPORUČENI PLIN, OBUSTAVA I NASTAVAK ISPORUKE PLINA

Kupcu koji ne plati dospjelu novčanu obvezu za isporučeni plin, Opskrbljivač će dostaviti pisanu opomenu kojom ga se poziva na naknadno ispunjenje obveze sa rokom od najmanje deset dana. Ukoliko Kupac ne podmiri dospjelu novčanu obvezu za isporučeni plin niti u roku iz opomene, Opskrbljivač ima pravo Kupcu dostaviti pisanu obavijest o obustavi isporuke plina koja sadrži krajnji rok podmirenja dospjelih novčanih obveza za isporučeni plin od najmanje tri dana. Ukoliko niti nakon roka iz obavijesti o obustavi isporuke plina Kupac ne podmiri dospjele novčane obveze za isporučeni plin, Opskrbljivač ima pravo obustaviti isporuku plina. Ukoliko je nakon obustave isporuke plina Kupac podmirio dospjele novčane obveze iz opomene i vezane troškove obustave i nastavka isporuke plina, Opskrbljivač plinom je dužan u roku od jednog radnog dana od dana podmirenja obveza osigurati nastavak isporuke plina. Opskrbljivač ima pravo obustaviti isporuku plina Kupcu u slučaju neovlaštene potrošnje, te kada se Kupac ne pridržava obveza koje proistječu iz Ugovora, ovih Uvjeta, i propisa koji reguliraju tržište plina.

8. MJERE ZAŠTITE KUPCA

Kupac nezadovoljan postupanjem, odnosno poduzimanjem ili propuštanjem radnje Opskrbljivača plinom na čiji je sustav Kupac priključen, može Opskrbljivaču plinom na čiji je sustav Kupac priključen izjaviti prigovor na njegov rad u pisanom obliku, sve dok traje radnja ili propuštanje radnje Opskrbljivača plinom na čiji je sustav Kupac priključen. Opskrbljivač je dužan odlučiti o prigovoru u roku od 15 dana, sukladno odredbama Zakona o tržištu plinom, bez naplaćivanja naknade, te donesenu odluku dostaviti Kupcu u pisanom obliku. Ako po odluci Opskrbljivača plinom na čiji je sustav Kupac priključen donesenoj povodom prigovora , Kupac i dalje smatra da su mu postupanjem Opskrbljivača plinom na čiji je sustav priključen povrijeđena prava ili pravni interesi, može radi zaštite svojih prava izjaviti prigovor Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (HERA), sve dok traje radnja ili propuštanje radnje Opskrbljivača.

9. PROMJENA OPSKRBLJIVAČA PLINOM

Kupac ima pravo promijeniti Opskrbljivača plinom bez naknade za povezane troškove postupka promjene opskrbljivača. Zahtjev za promjenu Opskrbljivača podnosi Kupac novom opskrbljivaču, na temelju kojeg novi opskrbljivač započinje postupak promjene opskrbljivača na informacijskom sustavu operatora tržišta plinom. Na navedeni zahtjev Kupac mora očitati i upisati stanje plinomjera. Kupac je obvezan prije pokretanja postupka promjene opskrbljivača dotadašnjem Opskrbljivaču podmiriti sve dospjele novčane obveze za isporučeni plin. Kupac ima pravo odustati od podnesenog zahtjeva za promjenu Opskrbljivača za vrijem trajanja postupka promjene opskrbljivača, te zahtjev za odustanak od promjene Opskrbljivača dostaviti novom opskrbljivaču. Kupac iz kategorije kućanstvo ima pravo i jednostrano raskinuti novi ugovor o opskrbi plinom, bez naknade, u roku od 14 dana od dana sklapanja novog ugovora, a zahtjev za raskid dostavlja se novom opskrbljivaču. Kupac u obvezi javne usluge ima pravo u bilo kojem trenutku prijeći na tržišnu opskrbu plinom. Opskrbljivač je dužan na pisani zahtjev Kupca omogućiti povratak na korištenje opskrbe u obvezi javne usluge.

10. KVALITETA OPSKRBE PLINOM

Kvaliteta opskrbe plinom obuhvaća pouzdanost isporuke, kvalitetu usluge i kvalitetu plina. Pouzdanost isporuke obuhvaća tehničke zahtjeve kvalitete opskrbe plinom čijim poštivanjem Opskrbljivač osigurava korisniku sustava ili Kupcu pouzdanu i stalnu isporuku plina. Kvaliteta usluge obuhvaća komercijalne zahtjeve kvalitete opskrbe plinom čijim poštivanjem Opskrbljivač plinom osigurava korisniku sustava ili Kupcu zadovoljavajuću razinu pružene usluge. Kvaliteta plina obuhvaća tehničke zahtjeve kvalitete opskrbe plinom čijim poštivanjem Opskrbljivač osigurava korisniku sustava ili Kupcu usklađenost parametara kvalitete plina sa standardnom kvalitetom plina propisanom u Tablici 3. Iz Priloga 2. Općih uvjeta. Kupac ima pravo na razinu kvalitete opskrbe plinom propisanu standardima kvalitete opskrbe i kriterijima usklađenosti, sukladno Općim uvjetima.

11. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

pskrbljivač je dužan obrađivati osobne podatke Kupca na temelju obveza koje proistječu iz Ugovora i na temelju zakona. Prema Općoj uredbi za zaštitu osobnih podataka (EU) 2016/679 opskrbljivač u ulozi voditelja obrade prikuplja, bilježi, obrađuje, prenosi, koristi ili na drugi način obrađuje osobne podatke koji se odnose na fizičke osobe čiji je identitet utvrđen potpisom Ugovora. Opskrbljivač je dužan prikupljene osobne podatke koristiti isključivo u svrhu realizacije odredaba Ugovora i pružanja usluge isporuke plina. Opskrbljivač je dužan poduzeti sve zakonom propisane organizacijske, tehničke i druge mjere zaštite osobnih podataka od gubitka, krađe ili otkrivanja osobnih podataka neovlaštenoj trećoj strani. Opskrbljivač je dužan Kupca informirati o identitetu Službenika za zaštitu osobnih podataka, kao i načinu podnošenja prigovora na prikupljanje i obradu osobnih podataka, te isto objaviti na službenim web stranicama. Kupac je dužan svaku promjenu osobnih podataka pravovremeno ažurirati i dojaviti Opskrbljivaču plinom.

12. ZAVRŠNE ODREDBE

Na sve međusobne odnose između Opskrbljivača i Kupca primjenjuju se važeći propisi Republike Hrvatske, potpisivanjem Ugovora Kupac potvrđuje da je upoznat sa Uvjetima, te pristaje na njihovu primjenu. Ovi Uvjeti dostupni su na internetskoj stranici Opskrbljivača www.plinara.hr

Ovi Uvjeti u skladu su sa važećim Općim uvjetima opskrbe plinom NN 88/19,NN 39/20, Zakonom o tržištu plinom NN 18/18, NN 23/20, te drugim važećim zakonskim i podzakonskim aktima kojima se regulira tržište plinom Uvjeti stupaju na snagu 15.04.2020 godine, te se primjenjuju na sve Ugovore o opskrbi u obvezi javne usluge.

Više informacija

Kontakt